Lektionsplan nr 1: Välkommen till Hannas hus

Lärandemål

Eleverna ska lära sig de nio faropiktogrammen som används för märkning av kemikalier. De ska förstå riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Årskurs

Årskurserna 2 och 3

Tidslängd

En eller två lektioner eller 45–90 min

Material

Hushållskemikalier med olika typer av faropiktogram på etiketten, till exempel toalettrengöringsmedel, maskindiskmedel och avkalkningsmedel.

Lektion

Presentera faropiktogrammen

 • Många kemiska produkter kan vara farliga för vår hälsa eller för miljön.
 • De flesta av de kemikalier som ni kanske använder är inte farliga om ni använder dem på rätt sätt och vet vad ni ska göra om något går fel.
 • Vissa kemikalier kräver en mer försiktig hantering än andra.
 • Genom att läsa märkningen på förpackningen och ha kunskap om faropiktogrammen kan du lättare känna igen de farligare kemiska produkterna och få information om vilka farorna är och hur du undviker dem.
 • En faroetikett består av bestämda symboler, de så kallade ”faropiktogrammen” och tillhörande text.
 • Dessa faropiktogram, och texten som stödjer dem, beskrivs i EU:s kemikalielagstiftning. Det är företagen som säljer de kemiska produkterna som måste använda dem om deras produkter har farliga egenskaper.
 • En kemikalie är inte bara något som används av forskare på laboratorier. De flesta människor använder kemiska produkter i sitt hem varje dag, till exempel för att tvätta och städa och annat hushållsarbete. Många använder också kemikalier på sina jobb.

Besök Hannas hus

 • Visa dina elever ett urval produkter märkta med faropiktogram. Fråga dem vad de tror att piktogrammen betyder.
 • Öppna webbplatsen med projektorn. Om eleverna inte kan läsa läser du upp texten för dem.
 • Vägled nu eleverna genom de nio situationerna med hjälp av projektorn.

Avsluta lektionen

Avsätt tio minuter vid slutet av lektionen. Visa de nio faropiktogrammen på väggen med projektorn. Klarar eleverna att besvara följande frågor om faropiktogrammen?

 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som brandfarliga?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?
 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som frätande?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?
 • Vilka typer av produkter har ni hittat som är märkta som skadliga?
 • Vilka är farorna och hur undviker man dem?

Testa med quizen

 • Avsluta lektionen genom att låta eleverna göra testet om faropiktogram på webbplatsen. Hur klarade de sig?