Lektionsplan nr 3: Var försiktig

Lärandemål

Eleverna ska lära sig begreppet exponering samt långtidseffekter och korttidseffekter. De ska även kunna förklara vad faropiktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara och Frätande betyder samt hur man gör för att hantera produkter med en faroetikett på ett säkert sätt.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidslängd

Två lektioner eller 90 minuter

Introduktion till faropiktogrammen

 • Under den här lektionen kommer vi att koncentrera oss på hälsofaror och hur man skyddar sig.
 • Fyra av de nio faropiktogrammen talar om för oss att produkten kan skada vår hälsa om den inte hanteras på rätt sätt. Visa piktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara, Frätande och Akut giftig på datorn, från webbplatsen Hannas hus.
 • Observera dock att ett av dem – piktogrammet Akut giftig – bör inte finnas på hushållsprodukter. Dessa typer av kemikalier är extremt giftiga och används bara inom industrin och på laboratorier eller av andra yrkesmässiga användare.

Gör antaganden om hur man exponeras för kemikalier

Rita en skiss som föreställer en kropp på tavlan. Se till att ansiktet har ögon, näsa, mun och öron. Eleverna ska göra antaganden som kommer att testas i Hannas hus i ett senare skede. Därför finns det inga rätta svar på följande frågor. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar.

 • Fråga 1: Är det någon av er som vet vad ordet ”exponering” eller ”att exponeras för något” betyder?
  Använd skissen för att visa på vilket sätt en människokropp kan exponeras för något.

  Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Buller, luftförorening, att retas.”

  Definiera ”exponering” i det här sammanhanget. Berätta för eleverna att här betyder ordet ”de olika sätt på vilka en kropp kan utsättas för kemikalier”.

 • Fråga 2: På vilket sätt kan du exponeras för kemikalier i vardagen?
  Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Huden, ögonen, inandning genom näsan och munnen, sväljning.” Skriv förslagen på tavlan.
 • Fråga 3: Vilka kan följderna bli av att exponeras för kemikalier?
  Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Irritation eller brännskador på huden, yrsel, andningsbesvär, huvudvärk, allergi.” Skriv förslagen på tavlan.

  Följdfråga: Är det någon som har drabbats av besvär på grund av att han eller hon utsatts för kemikalier, till exempel allergi?

 • Fråga 4: Vad tror ni att ni kan göra för att skydda er från att exponeras för kemikalier?
  Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Använda handskar, ögonskydd, ventilera rummet, använda alternativ till farliga kemikalier.” Skriv förslagen på tavlan.
   •  
 • Fråga 5: Vad ska man göra om en olycka inträffar?
  Elevernas förslag skulle kunna vara: ”Kontakta en läkare, skölja med vatten, dricka mycket vatten.” Skriv förslagen på tavlan.

Efterforskning och reflektion: Läs artikeln ”Var försiktig”

 • Be eleverna att läsa artikeln ”Var försiktig” på webbplatsen hannashus.se. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.
 • Låt eleverna diskutera artikeln två och två och skriva ned eventuella frågor.
 • Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.
 • Diskussion under lektionen: Vad är det för skillnad mellan effekter som uppstår en kort tid efter kontakt med kemikalier och effekter som ses långt efter kontakten med kemikalier?

Testa antaganden: Besök Hannas hus

 • Gå igenom de nio situationerna i Hannas hus och hitta produkterna med de tre hälsorelaterade piktogrammen (Allvarlig hälsofara, Skadlig och Frätande) på etiketten (jobba två och två)
 • Gör anteckningar om de olika produkterna.
  • Hur exponeras man för kemikalierna i de olika produkterna?
  • Vilka är de möjliga effekterna?
  • Är det en långtidseffekt eller korttidseffekt – eller kanske både och?
  • Vad kan man göra för att skydda sig?
 • Under lektionen: Gå igenom elevernas svar från föregående session om antaganden. Fyll i med nya insikter från sessionen om Hannas hus.

Utöka lektionsplanen: Utforma en ”Var försiktig”-kampanj

Vid det här laget är eleverna experter på faror för människors hälsa vid användning av hushållskemikalier och faropiktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara och Frätande.

Säg till dem att de kan använda sina kunskaper för att skapa en kampanj på sin skola:

 • Målgruppen är barn mellan 8 och 12 år.
 • Syftet med kampanjen är att de ska sprida sina kunskaper om faropiktogrammen Skadlig, Allvarlig hälsofara och Frätande.
 • Kampanjens budskap är följande: Var väldigt försiktig om du ser de här piktogrammen.
 • Deras kampanj ska bestå av:
 1. En affisch med information om piktogrammen som ska hängas upp på väggarna i skolan.
 2. Ett flygblad som ska delas ut till målgruppen på lunchrasten.
 3. Uppmana målgruppen att besöka hannashus.se och göra frågesporten.

Använd skärmbilder från webbplatsen för att få rätt bilder på piktogrammen. Kanske kan eleverna komma på andra effektiva sätt att föra fram budskapet.