Lektionsplan nr 4: Kemikalier och miljön

Lärandemål

Eleverna ska lära sig termen ”miljögift”. De ska förstå att farliga kemikalier som hamnar i miljön kan orsaka antingen omedelbar eller långsiktig skada. De ska även bli förtrogna med piktogrammet Miljöfarlig och hur produkter som har piktogrammet på etiketten hanteras och hur man gör sig av med produkten på rätt sätt.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidsåtgång

Två lektioner: 90 minuter

Introduktion till miljögifter

 • Miljögifter är kemikalier som kan vara giftiga för levande organismer.
 • Vissa miljögifter kan skada både djur och växter om de kommer ut i naturen. Välkända exempel är bly- och kvicksilverföreningar, till exempel från gruvor, bekämpningsmedel som används inom jordbruket och vissa kemikalier som används för att behandla fartyg så att alger och andra levande organismer inte kan växa på deras skrov, men det finns många fler.
 • Kemikalier i hushållsprodukter ses vanligtvis inte som miljögifter. Ändå kan vissa av produkterna innehålla kemikalier som kan vara farliga för miljön.

Gör antaganden om källor, miljöskada och trädet och den döda fisken

Under den här delen ska eleverna göra antaganden om kemikalier och miljön. Deras antaganden kommer senare att testas i Hannas hus. Det finns inga rätta svar på frågorna. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar.

 • Fråga 1: Från vilka källor tror du att de konstgjorda skadliga kemikalierna kan släppas ut i miljön?
  Svaren skulle kunna vara olyckor och spill, industriellt avloppsvatten, luftföroreningar från skorstenar och trafik, olaglig dumpning av tunnor med kemikalier, hushållskemikalier. Skriv elevernas svar på tavlan.

 • Fråga 2: Vad händer med kemikalierna efter att de har släppts ut i miljön?
  Svaren skulle kunna vara skada på näringskedjor och ekosystem, luftförorening, vattenförorening, sjuka eller döda djur. Skriv elevernas svar på tavlan.
   
 • Fråga 3: Ett av de nio faropiktogrammen visar ett träd och en död fisk. Vad tror du att det här piktogrammet betyder?
  Svaren skulle kunna vara oljespill, vattenförorening, farlig för naturen, död fisk. Skriv elevernas svar på tavlan.

 • Fråga 4: Piktogrammet finns på vissa av de produkter som ni kanske har hemma. Vilken typ av produkter?
  Berätta för eleverna att produkterna ofta finns i köket eller i garaget. Låt eleverna jobba två och två i 10 minuter.
  Skriv elevernas förslag på tavlan. Låt eleverna förklara varför de tror att produkterna de föreslog har piktogrammet Miljöfarlig på etiketten.

Efterforskning och reflektion: Läs artikeln ”Kemikalier och miljön”

 • Be eleverna att läsa artikeln ”Kemikalier och miljön” på webbplatsen svensk.hannantalo.fi. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.
 • Låt eleverna diskutera artikeln två och två och skriva ned eventuella frågor.
 • Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.
 • Diskussion under lektionen: De miljöfarliga kemikalierna kan antingen stanna kvar i näringskedjan under lång tid eller framför allt orsaka omedelbara skador när de släpps ut i miljön. Beskriv skillnaden mellan de två.
 • Diskussion under lektionen: Vad är en näringskedja? Försök hitta på en näringskedja på tavlan och beskriv vad som händer när en kemikalie kommer in och stannar kvar i näringskedjan.

Testa antaganden: Besök Hannas hus

 • Gå igenom de nio situationerna i Hannas hus och hitta produkterna med piktogrammet Miljöfarlig på etiketten.
 • Gör anteckningar om de olika produkterna:
  • Vilket är rätt sätt att hantera produkterna?
  • Vad ska man aldrig göra med rester av produkter märkta med piktogrammet Miljöfarlig?
  • På vilka andra produkter, utöver myrmedel och träskyddsmedel, är det sannolikt att man hittar piktogrammet Miljöfarlig?
 • Under lektionen: Gå igenom elevernas svar från föregående session om antaganden. Fyll i med nya insikter från sessionen om Hannas hus.

Utöka lektionsplanen: Gör din egen frågesport om miljöfaror

Gör din egen frågesport med fem till tio flervalsfrågor framtagna på samma sätt som situationerna i Hannas hus: En fråga med tre alternativ. Ett av de tre svaren är det rätta. 

För att designa frågesporten måste eleverna använda sig av sin nya kunskap och leta upp mer information i Hannas hus. 

Låt eleverna jobba tillsammans i små grupper. Dela ut lappar att skriva på. 

Skriv frågorna och alternativen på ena sidan. Visa det rätta svaret på den andra sidan. 

Några exempel skulle kunna vara:

 Det finns nio faropiktogram. Vad finns på piktogrammet Miljöfarlig? 

 1. Ett stort tankfartyg som spiller en pöl svart olja i havet
 2. Ett träd och en död fisk
 3. Tre döda isbjörnar

 På vilka produkter är det sannolikt att man hittar piktogrammet Miljöfarlig på etiketten? 

 1. Grilltändvätska
 2. Rengöringsmedel
 3. Träskyddsmedel

 Vilket är rätt sätt att göra sig av med produkter med piktogrammet Miljöfarlig på etiketten? 

 1. Hälla ut dem i vasken. Då rengör de avloppet.
 2. Använda resterna av produkten för att vattna växterna i trädgården. De fungerar som gödningsmedel.
 3. Alltid lämna resterna till miljöstationen.

 Eleverna kan senare använda frågesporten för att testa sina kompisars eller sina föräldrars kunskaper om piktogrammet Miljöfarlig.